Expert achizitii publice

Ocupaţia de “Expert achiziţii publice” este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractantante.

Expertul achizitii publice desfăşoară în principal următoarele activităţi:
– planifică achiziţiile publice
– iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii
– derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice
– administrează contractele

Condiţii de acces: studii superioare

Durata cursului : 40 ore

Preţul cursului: 850 lei

Înscrie-te aici!

 • Ultimele reglementari in domeniul achizitiilor publice;
 • Introducere si principii generale;
 • Tipuri de contracte de achizitii publice;
 • Autoritatile contractante, domeniile de aplicare si exceptiile;
 • Calendarul achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice;
 • Estimarea valorii contractelor de achizitii publice;
 • Caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor;
 • Reguli de participare la procedura de atribuire;
 • Publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire;
 • Reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese;
 • Licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv;
 • Negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
 • Cererea de oferta, concursul de solutii;
 • Sistemul electronic de achizitii publice (site-ul www.e-licitatie.ro);
 • Atribuirea contractelor de achizitii publice;
 • Oferte alternative, subcontractanti;
 • Criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 • Stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor; incheierea contractelor de achizitii publice;
 • Anularea aplicarii procedurii de atribuire;
 • Contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante;
 • Solutionarea contestatiilor;
 • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.;
 • Solutionarea litigiilor in instanta; contraventii si sanctiuni.
 • Planificarea eficienta a resurselor;
 • Identificarea aspectelor legislative din domeniu, precum si a legislatiei conexe;
 • Intelegerea rolului pe care achizitiile publice le joaca in organizatii;
 • Utilizarea corecta a metodelor si a tehnicilor utilizate in administrarea contractului;
 • Cunoasterea cerintelor specifice sistemului electronic SEAP;
 • Gestionarea situatiilor de risc;
 • Solutionarea eficienta a contestatiilor.